Regulamin

§ 1. Definicje

Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

A: Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

B: Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

C: Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem chocophoto.pl

D: Usługodawca –  Angelina Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, pod adresem:
Wrzosowa 20, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530631  NIP: 6783152573,  numer telefonu kontaktowego: +48 516 892 321, kontaktowy adres e-mail: biuro@chocophoto.pl

E: Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie wyrobów czekoladowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Angelina Chocolate Sp. z o.o.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

A:Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW

B: Świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.

C: Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu ( zwane dalej „Usługi”) obejmują:

1.1. informowanie Użytkowników o ofercie Angelina Chocolate Sp. z o.o.;

1.2. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;

1.3 umożliwienie składania reklamacji;

2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2 do 1.3 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2 do 1.3, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW

4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

4.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW;

4.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;

4.3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 4. Składanie Zamówień

1. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU S.A.

3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kolejno:

3.1. wybrać typ Zamówienia;

3.2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;

3.3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Angelina Chocolate Sp. z o.o. z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;

3.4. dokonać wyboru metody płatności;

3.5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.

4. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 3 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

6. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

7. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia i podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

 

§ 5. Wymagania techniczne

1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

 

§ 6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

1.Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Usługodawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu.

2.W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Użytkownik wysyła towar na własny koszt.

3.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Użytkownik wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.

4.Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Usługodawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5.Zwrotowi nie podlegają produkty opisane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

 

§ 7. Reklamacje dotyczące Zamówień

1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:

2.1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (biuro@chocophoto.pl);

2.2. listownie, na adres pocztowy Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Angelina Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: osiedle Oświecenia 10/12, 31-635 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530631  NIP: 6783152573, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe zawarte w formularzu Zamówienia przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług i realizacji Zamówienia

3. Podczas złożenia zamówienia Użytkownik ma również możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy a także na otrzymywanie informacji o treści marketingowej od Usługodawcy, w tym ofert i promocji dotyczących Usługodawcy, na podany adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usług.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności online przy pomocy systemu PayU są udostępniane PayU S.A. z adresem siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399.

5. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym stosowanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

 

§ 9. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:

1.1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

1.2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 10. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem chocophoto.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.

3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:

3.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

3.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

3.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;

3.4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

 

§ 11. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:

1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;

1.2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;

1.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW;

1.4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; Regulamin Serwisu chocophoto.pl

1.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

1.6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.

2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.

3. Zmianę Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW

4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego